DAILY PRAYER TIMINGS
Thursday November 21 2019

Prayer Start Iqama
Fajr/Dawn 5:37 6:00
Sunrise 7:01
Dhuhr/Noon 12:21 **1:45
Asr/Afternoon 3:54 4:15
Maghrib/Sunset 5:32
Isha/Night 6:50 7:15
Jumu’ah/Friday 1:45 Khutbah
2:15 Salah
IQAMATIME.COM